Office

EDI-COVER-03

บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด

ปัจจุบันบริษัท เอ็น ดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด ดำเนินธุรกิจมายาวนานพอสมควร และมีประสบการณ์ จากงานผลิต เราได้เปิดโรงงานรีดเหล็กอีกแห่งใหม่แล้ว เพื่อให้ระบบการผลิตและจำหน่ายครบวงจรเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาชิ้นงานให้มีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น เพื่อรองรับเศรษฯกิจที่เริ่มจะขยายตัวขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันโรงงานเอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด มีโรงงานถึง 3 โรงงานมีทั้ง โรงงานทำเสาทาวเวอร์ โรงงานฉีดพลาสติก และโรงงานปั้มร้อน ในเนื้อที่ 17 ไร่


The Office NW

Address: 59/29 โครงการ T59 Westgate ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวททอง : จังหวัดนนทบุรี 11110

Phone: (02)-595-1988

Fax:02-595-1929

DI LINE OFFICIAL : @nwg1996

Email:info@nwg.co.th


Business Hours

Monday - Friday 9am to 5pm

Saturday - 8am - 5pm

Sunday - Closed